תקנון שימוש באתר

תקנון וכללי שימוש לגולשים באתר מסיבו.נט

1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר מסיבו.נט – www.Mesibo.net      ו – www.mesibonet.co.il  (להלן: "האתר").

2. האתר הינו פורטל ברשת האינטרנט, ובו מידע, פרטי ספקים, פרסומות, קופונים, מבצעים ואפליקציות נוספות לנוחות ציבור הגולשים. באתר מוצגים גם כתבות, השוואות, מידע, ותכנים שונים ומגוונים.      

3. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

4. תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה הסכם משפטי מחייב בין האתר לבין כל העושה שימוש כלשהו באתר, בשירותים המוצעים ו/או במידע הקיים בו.

5. השימוש והגלישה באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה.

6. הגדרות מונחים בתקנון זה:
"משתמש רשום" – גולש שביצע הרשמה לאתר באמצעות מערכת ההרשמה.
"תוכן שיווקי": טקסטים, תמונות, קטעי וידיאו, קישורים לאתרי אינטרנט, קטלוגים, תיאור מוצרים ושירותים, יצירות מוסיקליות, גרפיקה, לוגו, סימן מסחרי ו/או כל נתונים או מידע אחר.

7. השימוש המותר באתר הוא שימוש אישי לגולש הקשור אך ורק לשירותים ו/או למוצרים ו/או לתכנים המפורסמים באתר. הגולש אינו רשאי להעביר תכנים של האתר או להתיר שימוש כלשהו במערכות האתר ו/או בתכניו לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

8. הגולש מצהיר כי במהלך השימוש באתר, בין אם הוא משתמש רשום ובין אם לאו, הוא מתחייב לפעול על-פי כל דין ובהתאם להוראות תקנון זה, ומצהיר כי אם לא יעשה כן, הוא יהא חשוף לסנקציות הקבועות בחוק ובתקנון זה.

9. במידה ונרשם לאתר, הגולש מצהיר כי כל הפרטים אותם מסר לאתר, הינם נכונים, מדויקים ומהימנים וכי ידוע לו כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.

10. האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

11. הגולש מתחייב לעשות שימוש נאות בחשבון המשתמש שלו באתר, ולמנוע שימוש לרעה של חשבון המשתמש שלו ועליו להודיע לאתר מיידית על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה במערכות אלה.

12. הגולש מתחייב שלא לגרום בשימושו באתר, בהתנהגות, במעשה או במחדל, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של כל דין, גם אם לא צוין בתקנון זה במפורש, לרבות זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים.

13. במקרים בהם גולש עשה שימוש לא הולם באתר ו/או מסר פרטים שאינם נכונים ו/או הפר את הוראות תקנון זה, האתר יהיה רשאי לחסום השתתפות של גולש, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ומבלי שהאתר יהיה חייב לספק הסברים או לנמק החלטותיו.

14. הגולש מתחייב שלא לפגוע ו/או להזיק בכל דרך שהיא לאתר ו/או למפרסמים באתר ו/או לגולשיו האחרים.

15. על הגולש חל איסור לפרסם או להציג באתר תכנים שהאתר לא אישר מראש את פרסומם.

16. על הגולש חל איסור לבצע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי לפגוע בפעילות האתר, לרבות בדרך של שימוש בקבצים פגומים, "וירוסים", ו/או יישומים מזיקים כלשהם העלולים לגרום לאתר נזק או שיבוש.

17. על הגולש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתכנים שבבעלות אתר מסיבונט, לרבות העיצוב, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, ו/או כל תוכן אחר שהינו בבעלות ו/או בשימוש אתר מסיבונט. למען הסר ספק, מובהר בזה כי האיסור האמור על שימוש בתכנים חל ביחס לכלל סוגי התוכן באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינו של האתר.

18. האתר הינו בעל זכויות הקניין הבלעדי בכל המידע והתוכן באתר ובשירותים ובמוצרים הקשורים אליו, למעט תכנים שיווקיים שמסרו לו המפרסמים לצורך פרסום באתר. המונח "מידע" בהקשר זה כולל את מאגרי הנתונים של האתר, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני מפרסמים. המונח "תוכן" בהקשר זה כולל את כל החומרים המופיעים באתר, לרבות מידע אינפורמטיבי, טקסטים שונים, כתבות, מאמרים, ביקורות וחוות דעת, סקירות, נתונים, ידיעות, תכנים של מפרסמים וגולשים, תמונות, קטעי וידאו ואודיו, בין אם הם בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צד שלישי, המאפשר לאתר זכות שימוש בו.

19. כל תוכן שיווקי שמפרסם מסר לאתר לצורך פרסום והצגה באתר, הינו בבעלות ובאחריות הבלעדית של המפרסם שמסר אותו.

20. המפרסם מתחייב ומצהיר כי יש לו (וימשיך להיות לו במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או הפרסום באתר) את כל הרישיונות הדרושים, הזכויות וההרשאות, אשר נדרשים על מנת לאפשר לאתר להשתמש ולהציג את התכנים שמסר לו המפרסם.

21. המפרסם מצהיר ומתחייב כי כל החומרים וכל התכנים השיווקיים אותם הוא מציג באתר הינם בבעלותו ו/או שהוא עושה בהם שימוש כדין, וכי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או מוסרית ו/או אחרת המונעת ממנו להשתמש ו/או לפרסם תכנים אלה.

22. המפרסם מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לתכנים שמסר, ושהינו האחראי הבלעדי על כל התוצאות וההשלכות של פרסום התכנים אותם מסר.

23. המפרסם יפצה וישפה את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, שיגרמו לאתר והקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים השיווקיים שהמפרסם מסר לפרסום באתר ו/או בגין כל פעולה או שימוש שעשה המפרסם באתר ו/או בגין הפרה של הוראות תקנון זה. המפרסם יפצה וישפה את האתר כאמור, מיד עם דרישתו של האתר, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לאתר על פי כל דין.

24. האתר אינו מעורב ואינו צד לכל עסקה שבין המפרסמים וגולשי האתר או כל צד שלישי אחר. האתר מספק למפרסמים פלטפורמה פרסומית ושיווקית בלבד, ואין לאתר שום קשר ושום אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לקשרים ולעסקאות שיתבצעו בין המפרסמים ובין גולשי האתר ו/או לאיכות או טיב שירותיהם או מוצריהם של המפרסמים.

25. האתר אינו אחראי לתכנים אשר נכתבו על המפרסמים על ידי גולשים או צדדים שלישיים במסגרת תגובות ו/או פורומים ו/או חוות דעת כאלו ואחרות באתר ו/או במקומות אחרים.

26. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכנים כלשהם, בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי לצד או גורם כלשהו.

27. האתר לא יהיו אחראי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן המוצג בו, בגין הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים או המוצרים המוצגים בו.

28. האתר רשאי לפרסם תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות שונות וכיו"ב.

29. המידע והתכנים באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

30. האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח וללא טעויות ו/או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן באופן מיידי.

31. האתר אינו אחראי לשירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי המפרסמים באתר ואין האתר אחראי לכל אבדן, הפסד, או כל נזק אחר שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותי האתר ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

32. האתר אינו יכול לאמת את המידע הנמסר לו על ידי המפרסמים ו/או להבטיח את אמיתות המידע. כמו כן, האתר אינו יכול להתחייב ליכולת המפרסם לספק את המוצרים ו/או השירותים אותם הוא מפרסם ו/או את איכותם או טיבם. על כן האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירותים, המוצרים או המפרסמים המוצגים באתר.

33. האתר לא יהיה צד לסכסוך שבין מפרסם ולבין מי מגולשי האתר ו/או צד שלישי כלשהו.

34. האתר שומר על זכותו לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את הגולשים מרגע פרסום התקנון ו/או תנאי השימוש המעודכנים באתר.

35. הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהאתר רשאי לנקוט כנגד גולש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, לרבות מסירת פרטיו לצד שלישי.

 

מסיבו.נט בע"מ

המלצות אחרונות